Samenwerken aan een

Business livestream Videoproductie Audio opname & bewerking Evenementverlichting Special Effectsplan DJ ervaring Technische totaalproductie

We bekijken de audiovisuele kant van uw evenement en doen waar we goed in zijn. That’s it!
Profiteer van onze uitgebreide audiovisuele kennis en vraag gelijk een offerte aan. Wilt u ons eerst beter leren kennen? Maak dan kennis met ons of neem contact op.

Algemene voorwaarden - Enflame Events & Visuals

J. Derks h.o.d.n. Enflame Events and Visuals is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 64609375 en is gevestigd aan de Berkenlaan 83 (5271 NE) te Sint-Michielsgestel.

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.

5. Dienstverlener: De natuurlijke persoon die diensten aanbiedt aan Opdrachtgever, Enflame Events and Visuals hierna: Enflame Events.

6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.

7. Diensten: Enflame Events adviseert over- en verhuurt licht- en geluidsapparatuur en verzorgt de montage van deze apparatuur.

8. Opdracht: De uitvoering van de Overeenkomst door Enflame Events ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten.

9. Overeenkomst: De Overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verhuur en advisering van de gevraagde goederen alsmede (de)montage. Onder Overeenkomst wordt tevens verstaan de ondertekende c.q. bevestigde offerte.

10. Website: de website die door Enflame Events wordt gebruikt is: http://enflame-events.nl/

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Enflame Events, elke Overeenkomst tussen Enflame Events en Opdrachtgever en op elke dienst die door Enflame Events wordt aangeboden, alsmede de uitvoering daarvan.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Enflame Events aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit expliciet en schriftelijk met Enflame Events is overeengekomen.

5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Enflame Events gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Enflame Events is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Enflame Events het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Enflame Events gegronde reden te weigeren.

3. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk gedaan wordt door Enflame Events aan Opdrachtgever. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Enflame Events niet binden.

4. Termijnen in het aanbod van Enflame Events zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Enflame Events niet tot levering van een deel van de in het aanbod begrepen diensten c.q. werkzaamheden tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Offerte van Enflame Events heeft aanvaard.

2. Enflame Events kan de opdracht zowel mondeling als schriftelijk bevestigen waarna de Overeenkomst tot stand gekomen is. Indien en voor zover Enflame Events de opdracht niet expliciet bevestigt, maar reeds een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Enflame Events begonnen is met de uitvoering van de Opdracht van Opdrachtgever.

3. Enflame Events is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien aan de opdracht uitvoering wordt gegeven is sprake van aanvaarding van het aanbod en wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.

5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf. Opdrachtgever zijnde een Consument kan zich enkel en alleen binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst beroepen op het herroepingsrecht tenzij Enflame Events met toestemming van Opdrachtgever al een aanvang heeft gemaakt met zijn dienstverlening en Opdrachtgever zijnde een Consument heeft verklaard afstand te doen van het recht van ontbinding zodra Enflame Events de Overeenkomst is nagekomen.

6. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Opdracht tot 30 dagen voor aanvang van de dienstverlening de opdracht annuleert, is hij gehouden 10% van het offertebedrag te vergoeden. Indien Opdrachtgever tot 7 dagen voor aanvang van de dienstverlening de opdracht annuleert is hij gehouden 50% van het offertebedrag te vergoeden, alsmede de reeds gemaakte kosten van Enflame Events. Indien annulering tot 24 uur voor aanvang plaatsvindt is Opdrachtgever gehouden 75% van het offertebedrag te vergoeden, alsmede de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten van Enflame Events. Indien annulering binnen 24 uur voor aanvang van de plaatsvindt is Opdrachtgever gehouden het volledige offertebedrag alsmede de daadwerkelijk gemaakte kosten en gederfde inkomsten van Enflame Events te vergoeden.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst 

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Enflame Events een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als Enflame Events kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Enflame Events ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.

5. Opdrachtgever is gerechtigd om een Overeenkomst tussentijds op te zeggen indien dit expliciet is overeengekomen. Indien Enflame Events reeds een aanvang heeft gemaakt met zijn werkzaamheden is Opdrachtgever gehouden om de door Enflame Events daadwerkelijk gemaakte kosten te vergoeden de gederfde inkomsten van Enflame Events. Dit laat het recht van Enflame Events onverlet een aanvullende schadevergoeding te eisen.

6. Zowel Opdrachtgever als Enflame Events kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Enflame Events nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of vergoeding van enige schade.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Enflame Events zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. Enflame Events zal hierbij rekening houden met de relevante wettelijke voorschriften en eventuele technische en industriële normen.

2. Enflame Events kan, indien hiertoe opdracht is gegeven, advies geven met betrekking tot de geschiktheid van het gehuurde van Opdrachtgever.

3. Enflame Events is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

4. de locatie dient te beschikken over voldoende en de juiste stroomaansluitingen nodig voor uitvoering van de dienstverlening.

5. De aard van de werkzaamheden van Enflame Events brengt met zich mee dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden conform de Overeenkomst zodra alle benodigde (technische) informatie, wijzigingen en beslissingen door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig, onjuiste of de benodigde informatie onvolledig heeft verstrekt en vrijwaart Enflame Events nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Enflame Events.

6. Indien Opdrachtgever op basis van de gemaakte afspraken dient te voorzien in bepaalde goederen, zaken, materialen en meer is Opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat deze tijdig ter beschikking gesteld zijn aan Enflame Events. Hieronder wordt tevens verstaan eventuele benodigde steigers en dergelijke zaken.

7. De afstand vanaf het laad- en lospunt tot de locatie van Opdrachtgever mag niet meer dan 40 meter bedragen en dient vrij te zijn van obstakels en/of andere versperringen. Indien de afstand meer dan 50 meter bedraagt en/of obstakels, waaronder trappen, bevat dient Opdrachtgever te voorzien in minimaal twee personen om Enflame Events bij te staan bij het laden en lossen.

8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig beschikken over eventuele vergunningen, ontheffingen, toestemming en/of beschikkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien dit niet aanwezig is, is Enflame Events gerechtigd de werkzaamheden te staken tot het moment dat deze zaken verkregen zijn. Opdrachtgever is gehouden de door Enflame Events geleden (vertragings)schade te vergoeden.

9. Opdrachtgever is verplicht alle benodigde vergunningen, toestemmingen, licenties en muziekrechten van auteursorganisatie BUMA/STEMRA en SENA in bezit te hebben voor aanvang van de Overeenkomst en dient deze op eerste verzoek van Enflame Events te kunnen overleggen. De verschuldigde BUMA/STEMRA- en/of SENA rechten komen voor rekening van de Opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorgt.

10. Indien Opdrachtgever niet over de benodigde verzekeringen beschikt is Enflame Events gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen zonder enige vergoeding van de door Opdrachtgever geleden schade ten gevolge van de annulering c.q. beëindiging van de Overeenkomst.

11. Enflame Events zal Opdrachtgever informeren c.q. waarschuwen indien sprake is van enige fouten of gebreken in de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, informatie, gegevens en meer. Partijen treden in overleg om een oplossing te vinden. Enflame Events is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge hiervan.

 

Artikel 7 – Montage

1. De door Enflame Events uitgevoerde installatie voldoet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen welke voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd is, alsmede andere eisen die specifiek door partijen overeengekomen zijn.

2. Enflame Events dient desgevraagd tijdig instructies te verstrekken aan Opdrachtgever voor het in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden van de installatie.

3. Enflame Events zal schade aan de apparaten of enig deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt. Indien de schade is veroorzaakt door Opdrachtgever komen de (herstel)kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.

4.  Opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, alsmede voor schone, veilige en gezonde (arbeids)omstandigheden, alsmede overige zaken zoals vastgelegd in de overeenkomst. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar de werkzaamheden worden verricht, alsmede de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. Opdrachtgever is verplicht Enflame Events en diens werknemers of ingeschakelde derden tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.

5. Opdrachtgever zorgt ervoor dat op de betreffende locaties Enflame Events tijdig en kosteloos kan beschikken over de benodigde voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting en meer.

6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van derden c.q. nevenaannemers, die niet aan Enflame Events kan worden toegerekend. Schade die door de werkzaamheden van derden aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van Opdrachtgever.

7. Opdrachtgever staat Enflame Events toe om aanduidingen van zijn naam en bedrijf en/of reclame aan te brengen in en rondom de betreffende locatie.

8.Opdrachtgever is verplicht Enflame Events schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van Enflame Events heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.

 

Artikel 8 – Verhuur apparatuur

1. Enflame Events zal, zoals overeengekomen, de apparatuur voor de overeengekomen huurperiode beschikbaar stellen aan Opdrachtgever en Opdrachtgever verplicht zich het gehuurde aan te nemen gedurende de overeengekomen huurperiode. Indien (de)montage nodig is, zal de hiervoor benodigde tijd, onderdeel uitmaken van de totale huurperiode. Enflame Events is te allen tijde gerechtigd het gehuurde te vervangen voor een gelijkwaardig huurobject.

2. De huurtermijn vangt aan op het moment van aflevering en eindigt wanneer het huurobject compleet en intact door Enflame Events in ontvangst is genomen. Wijziging en/of verlenging van de huurtermijn dient uiterlijk op of voor 12:00 van de laatste dag van de overeengekomen periode te worden overeengekomen.

3. Enflame Events is enkel gehouden instructies van Opdrachtgever uit te voeren, indien deze, naar het oordeel van Enflame Events, noodzakelijk worden geacht voor de werkzaamheden en in overeenstemming zijn met de kwaliteit en de capaciteit van het verhuurde en het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld.

4. Opdrachtgever wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is gehouden om het gehuurde in goede staat terug te leveren. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat het teruggeleverde niet in goede staat verkeert, is Opdrachtgever verplicht de herstelkosten, schoonmaakkosten en eventuele andere schade aan Enflame Events te vergoeden, alsmede de gemaakte arbeidsuren. Wanneer er vochtschade wordt vastgesteld tijdens de herstelprocedure van apparatuur wordt deze apparatuur als defect verwerkt. Opdrachtgever dient dan een schadevergoeding te voldoen ter hoogte van de aanschafwaarde van de defecte apparatuur aan Enflame Events naast de andere bovengenoemde schade. Opdrachtgever is voorts te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door het gehuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Opdrachtgever worden uitgevoerd.

5. Doorverhuur is verboden tenzij Opdrachtgever expliciet schriftelijk toestemming van Enflame Events heeft om het gehuurde door te verhuren aan derden.

6. Bij een niet tijdige terug levering van het gehuurde, na afloop van de huurperiode, is Opdrachtgever verplicht de schade voortvloeiende uit deze termijnoverschrijding aan Enflame Events te vergoeden. Opdrachtgever is in ieder geval gehouden een boete te voldoen van 200% van het gehuurde per dag voor zover de terug levering niet heeft plaatsgevonden.

 

 

Artikel 9 – Verplichtingen Opdrachtgever als Huurder

1. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen dat het gehuurde tijdig en op de gewenste locatie aanwezig is.

2. Opdrachtgever dient aan al haar wettelijke verplichtingen te voldoen. Tevens dient Opdrachtgever ervoor zorg de dragen dat de apparatuur voldoende verzekerd is. Op verzoek van Enflame Events dient Opdrachtgever dit te kunnen overleggen.

3. Opdrachtgever is verplicht Enflame Events schriftelijk en binnen een redelijke termijn te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van Enflame Events daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.

4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele afval. Het opruimen hiervan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan Enflame Events nimmer verplichten dit op te ruimen daar dit geen onderdeel is van de Overeenkomst tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van Enflame Events, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen vanaf het moment dat deze op locatie van Opdrachtgever zijn geleverd.

6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele vertragings(kosten) en andere schade ten gevolge van het naleven van wettelijke voorschriften, beschikkingen en technische en industriële normen, die na het aanbod c.q. totstandkoming van de Overeenkomst worden gewijzigd of in werking treden.

7. Opdrachtgever is verplicht om de goederen van Enflame Events die op grond van de Overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.

 

Artikel 10 – Aanvullende diensten en/of werkzaamheden

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Enflame Events is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Enflame Events gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

3. Partijen kunnen overeenkomen dat er extra apparatuur meegeleverd wordt indien apparatuur gedurende de huurperiode storingen en/of gebreken vertoont. Opdrachtgever dient hiervoor een nader te bepalen vergoeding te voldoen.

 

Artikel 11 – Termijnen

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Enflame Events of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Enflame Events recht op een redelijke verlenging van de opgegeven termijn. Enflame Events spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. De opgegeven termijnen zijn nimmer fatale termijnen.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Enflame Events bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. Indien er sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Enflame Events gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

 

Artikel 12 – Prijzen en betaling

1. Het geldende (uur)tarief wordt per opdracht c.q. Overeenkomst vastgelegd. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen weergegeven voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf Indien Opdrachtgever een Consument is zullen de prijzen inclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen worden weergegeven. De door Enflame Events opgegeven vergoeding is leidend. Opdrachtgever dient te allen tijde rechtstreeks aan Enflame Events te betalen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. De tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden in verband met een (verwachte) toename van de algemene kosten van de bedrijfsvoering.

3. Indien sprake is van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving, en deze wijzigingen tot extra kosten leiden voor Enflame Events, worden deze kosten doorberekend aan Opdrachtgever, ook indien deze wijzigingen zich tijdens de Overeenkomst met Opdrachtgever voordoen.

4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Enflame Events gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

5. Indien sprake is van spoed, of Enflame Events op aanwijzingen van Opdrachtgever zijn werkzaamheden met spoed moet uitvoeren, is Opdrachtgever gehouden om de aanvullende kosten van de spoed te vergoeden.

6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het resterende bedrag te betalen op het moment dat de dienst wordt opgeleverd.

7. Opdrachtgever is verplicht een voorschot c.q. aanbetaling te betalen indien dit overeengekomen is, alvorens Enflame Events een aanvang zal maken met de uitvoering van zijn werkzaamheden.

8. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Enflame Events te voldoen zoals benoemd in de Overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.

9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Enflame Events. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Enflame Events een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

10. Reclamaties tegen de hoogte van de factuur dienen binnen 5 dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door Enflame Events ontvangen te zijn. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 13 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever zijnde een Bedrijf niet aan zijn betalingsverplichting voldoet binnen de gestelde betalingstermijn, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal, indien hij niet aan zijn betalingsverplichting binnen de termijn van 14 dagen voldoet, eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Koper binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raken.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Enflame Events zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Enflame Events meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4. De door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde kosten, dan tot voldoening van de verschuldigde rente en worden daarna in mindering gebracht op het deel van de hoofdsom dat door Enflame Events wordt aangewezen.

 

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

1. Enflame Events gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever. Indien daartoe gevraagd zal Enflame Events de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan het opgegeven e-mailadres.      

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Enflame Events verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Enflame Events tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Enflame Events op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 15 – Opschorting

1. Enflame Events heeft het recht om de ontvangen of door hem gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur, zaken en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

2. Enflame Events is bevoegd de nakoming van de op hem rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Enflame Events is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welk vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van zijn werkzaamheden.

 

Artikel 16 – Overmacht

1. Enflame Events is niet aansprakelijk wanneer hij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. Gedurende de overmacht is Enflame Events gerechtigd om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Enflame Events heeft echter een inspanningsverplichting om de huidige Overeenkomst zoveel mogelijk uit te voeren zoals overeengekomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Enflame Events wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Enflame Events, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) omvangrijke ziekte van personeel en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Enflame Events buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Zolang de overmacht voortduurt zullen de verplichtingen van Enflame Events zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft, en reeds voor het intreden van de overmacht zijn ontstaan;

4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, of zodra vaststaat dat de overmacht langer dan twee maanden gaat duren, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

 

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Enflame Events, is Enflame Events uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Enflame Events, binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Enflame Events deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Enflame Events in staat is om adequaat te reageren en het gebrek te herstellen. 

2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Enflame Events leidt tot aansprakelijkheid van Enflame Events, is die aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, doch slechts ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade en de aansprakelijkheid.

3. Indien Opdrachtgever het (op)geleverde voorafgaand dient te controleren en dit om welk reden dan ook nalaat, is Enflame Events niet aansprakelijk voor de gevolgen verbonden aan de verdere uitvoer van de dienst door Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Enflame Events tegen alle aanspraken van derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door Opdrachtgever aan een derde geleverd product of montage en dat mede bestond uit door Enflame Events geleverde goederen, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen.

4. Opdrachtgever vrijwaart Enflame Events voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt ten tijde van de huurperiode en die Opdrachtgever is aan te rekenen.

5. Enflame Events is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van fouten van de door Opdrachtgever ingeschakelde derden.

6.  Enflame Events kan met betrekking tot het verhuur ook (vrijblijvend) advies geven. Enflame Events is nimmer aansprakelijk voor de inhoud en/of de gevolgen van door hem verstrekte adviezen, behoudens opzet, roekeloosheid en/ofgrove schuld.

7. Enflame Events is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Enflame Events geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragingsschade en renteschade. Een en ander voor Opdrachtgever zijnde een Consument beperkt conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

8. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Enflame Events per gebeurtenis per jaar uitkeert.

9. Enflame Events is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie of die van gelinkte websites.

10. Enflame Events is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen, en het om wat voor redenen dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.

11. Enflame Events staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Enflame Events verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

12. Indien van toepassing, en Opdrachtgever een of meerdere aan de Overeenkomst verbonden risico’s heeft verzekerd, is Opdrachtgever gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Enflame Events te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Enflame Events vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Enflame Events binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Enflame Events eindigt in elk geval na verloop van één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijdens Enflame Events.

 

Artikel 18 – Geheimhouding

1. Enflame Events en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien Enflame Events op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Enflame Events zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Enflame Events niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Enflame Events en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Enflame Events berusten uitsluitend bij Enflame Events en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Enflame Events rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Enflame Events en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Enflame Events opgeleverde zaken, dient Enflame Events expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Enflame Events rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

4. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Enflame Events, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Enflame Events verstrekt in het kader van een opdracht. Ook indien deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

2. Opdrachtgever vrijwaart Enflame Events van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart Enflame Events voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Enflame Events verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

5. Enflame Events heeft geen controleplicht indien Opdrachtgever verantwoordelijk is voor het uitvoeren van controles indien dit expliciet is overeengekomen. Enflame Events zal desondanks gedurende zijn dienstverlening de op hem rustende verplichtingen als goed opdrachtnemer in acht nemen.

 

Artikel 21 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Enflame Events of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden aan info@enflame-events.nl  met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Enflame Events de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Enflame Events zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 22 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Enflame Events en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Enflame Events heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de Website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Enflame Events en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

 

Enflame Events & Visuals, 2023

Vind ons terug op social media!

Plan een afspraak

We denken graag met je mee! Helaas online ivm. COVID-19.